Futures
BTCUSDT Vĩnh cửu
--
Đánh dấu --
Chỉ số --
Tỷ lệ thanh toán long/short / Đếm ngược % / 00:00:00
Biến động 24 giờ %
Cao nhất 24 giờ qua --
Thấp nhất 24 giờ qua --
Khối lượng 24 giờ qua (BTC) --
Khối lượng 24 giờ qua (USDT) --
Sổ lệnh
Giá(USDT)
Số lượng(BTC)
Tổng(BTC)
--
--
Giao dịch trên thị trường
Giá(USDT) Số lượng(BTC) Thời gian
Riêng biệt 5X
Khả dụng: USDT
USDT
BTC
0%25%50%75%100%
Thời gian có hiệu lực:
GTC

Mua 0.000 BTC

Bán 0.000 BTC

Margin 0.00

Margin 0.00

Tối đa 0.000 BTC

Tối đa 0.000 BTC

Thông tin
Ẩn các mã khác
Đòn bẩy
Quy mô
Giá vào lệnh / Giá đánh dấu
Giá thanh lý
Margin
Tỷ lệ ký quỹ(%)
PNL (ROE%)
PNL đã ghi nhận
TP/SL cho vị thế
Hành động
Đăng nhập hoặc Đăng ký ,Bắt đầu giao dịch hợp đồng vĩnh cửu

Margin

Tỷ lệ ký quỹ
%

Tài sản

Số dư ví 0.00 USDT
PNL chưa ghi nhận -- USDT
Ký quỹ khả dụng 0.00 USDT
Tiền thưởng 0.00 USDT
Tổng tài sản 0.00 USDT
Đang kết nối lại